Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh