Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ Hóa-Sinh-Địa-CN »